Cech strechárov Slovenska vyhlásil 18. ročník súťaže STRECHA ROKA

7. 6. 2024

Súťaž STRECHA ROKA je prehliadka strechárskych diel zrealizovaných výhradne riadnymi členmi cechu, ktorí dokážu zrealizovať zaujímavé strechy z architektonického aj technologického hľadiska. Je v záujme cechu, aby boli tieto realizácie intenzívne propagované širokej verejnosti. Súťaž vyzdvihuje dokonalosť remesiel a ich vzájomné spojenie pri vytvorení komplexného diela – strechy.

Súťaž vyhlásená Cechom strechárov Slovenska pre riadnych členov CSS – realizátorov sa koná každý druhý rok. Tohtoročný 18. ročník súťaže Strecha roka 2024 bude opäť prebiehať v kategóriách ŠIKMÁ STRECHA, PLOCHÁ STRECHA, REMESELNÁ PRÁCA a zvláštne ocenenie: CENA ČESTNÉHO PREDSEDU CSS, ktorá bude udelená v kategórii „Šikmá strecha rodinného domu“.

Kategórie ŠIKMÁ a PLOCHÁ STRECHA zahŕňajú strechy novostavieb i rekonštrukcie rodinných domov, spoločenských objektov, občianskych a bytových stavieb, pamiatkových stavieb a ďalšie. Kategória REMESELNÁ PRÁCA zahŕňa remeslá tesár, strechár/pokrývač, klampiar a hydroizolatér. Od ukončenia realizácie k termínu uzávierky súťaže musí prejsť minimálne jedno celé zimné obdobie a viac. Do súťaže je možné prihlásiť aj staršie realizácie, maximálne však 5-ročné.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK je do 30. 9. 2024! Záväznú prihlášku s prílohami zašlite do tohto termínu elektronicky na email: cechstrecharov@cechstrecharov.sk. Kompletné informácie a podklady k súťaži sú dostupné na webe: www.cechstrecharov.sk/sutaz-strecha-roka/.

Víťazi súťaže budú slávnostne vyhlásení na záver 29. Bratislavského sympózia STRECHY 2024 dňa 28. 11. 2024. Hodnotiť prihlásené objekty budú všetci účastníci sympózia písomne hlasovacím lístkom z katalógu finalistov. Trofeje a diplomy budú víťazom, členom CSS, slávnostne odovzdané na Sneme CSS v roku 2025.

Víťazi budú uverejnení v odbornom časopise Střechy–Fasády–Izolace, v periodikách vydavateľstva Jaga, na webovej stránke CSS, počas veľtrhu Coneco a výstavy Domexpo, v propagačných materiáloch CSS, v časopise STRECHÁR, na portáli Stavebník, na portáli TZB a ďalšie.

Víťazi ocenení 1. až 3. miestom v každej kategórii i zvláštne ocenenie budú naviac prihlásení do súťaže Medzinárodnej strechárskej federácie „IFD AWARD 2025“ konanej počas Kongresu IFD 2025.

Cech strechárov Slovenska

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email