Odborná konferencia: Hydroizolácia spodných stavieb budov

23. 10. 2018

Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SSt VTS) a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) usporiadajú 8. 11. 2018 v Dome ZSVTS Bratislava medzinárodnú prierezovú odbornú konferenciu „HYDROIZOLÁCIA SPODNÝCH STAVIEB BUDOV“.

V myšlienkových rozboroch budú uvedené úvahy a fakty, súhrn myšlienok vysvetľujúcich teoretickú analýzu a skúsenosti poznatky z praxe na novostavbách, alebo obnovách podzemných častí budov. Cieľom konferencie je zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť podzemnej časti budov, ktorú je potrebné rozdeliť do troch kategórií:
1. na menej, alebo ľahko opraviteľné
2. na ťažko opraviteľné
3. plnú životnosť hydroizolácií spojenú so životnosťou budov

Cieľovú skupinu tvoria výrobcovia komponentov a produktov, zhotovitelia, zároveň aj pracovníci štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor, a stavbyvedúci, zástupcovia stavebných úradov, dodávatelia stavieb, správcovia budov, vlastníci budov, súdni znalci, pracovníci stredných odborných škôl, a vysokých škôl, pracovníci vedy a výskumu, študenti a záujemcovia ďalšej odbornej verejnosti.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby. Informácie o programe a ostatné informácie obdržíte na webu!

Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Organizačná garantka: Ing. Eugénia Kiselyová

Kontakt: stav@zsvts.sk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email