Pokrývačské pravidlá Cechu strechárov Slovenska sú novelizované

12. 6. 2023

Cech strechárov Slovenska (CSS), stavovská organizácia združujúca odborníkov pôsobiacich v oblasti návrhu a realizácie strešných konštrukcií, výuky a vzdelávania a zároveň výrobcov materiálov pre strešné plášte, pripravila a na svojich webových stránkach zverejnila nové znenie dokumentu Pokrývačské pravidlá Cechu strechárov Slovenska pre návrh a realizácie striech budov. 

CSS považuje za svoju povinnosť byť nositeľom nezávislých technických informácií, usmernení a smerníc v danej oblasti pre špecializovanú odbornú, ale i širokú laickú verejnosť. V súčasnosti citeľne absentuje v stavebných technických normách aktualizácia a adaptácia nových materiálovotechnických a technologických trendov v stavebníctve. Pokrývačské pravidlá majú jasnú ambíciu doplniť už existujúce súčasne dostupné technické normy a všeobecne platné vykonávacie predpisy, ktoré sú prispôsobené súčasným podmienkam.

Počas obdobia od vydania odbornej publikácie CSS pod názvom „Pravidlá pre navrhovanie a zhotovovanie striech 1. časť“ z novembra 2003 nastali zásadné zmeny v prístupe k návrhu strešných skladieb, k realizácii jednotlivých vrstiev strešného plášťa, k druhu používaného materiálu a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. Zmeny sa týkajú celej škály striech, plochých, šikmých alebo strmých. Postupom času rastú požiadavky kladené na strechy budov, plnia popri základných funkciách aj ďalšie doplňujúce účelové funkcie. Uvedeným spôsobom rastie hodnota a dôležitosť strešných konštrukcií aj v spoločenskom meradle. Nesmieme stratiť zo zreteľa, že každá budova konštrukčne pozostáva len z niekoľkých základných častí: spodnej stavby, nosných obvodových stien a strechy.

Strecha sa nedá ničím nahradiť a z uvedeného dôvodu jej návrhu a realizácii je nutné venovať patričnú pozornosť. Strechy spolu s celým stavebným objektom tvoria organizačnú súčasť životného prostredia s dôrazom na jej ekologický dopad. Túto skutočnosť si musíme uvedomiť, najmä pri voľbe materiálov zabudovaných do vrstiev strešného plášťa a pri riešení jej detailov.

Ďalším zásadným faktorom v oblasti návrhu a realizácie striech je skutočnosť, že nastáva generačná výmena pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou striech budov na všetkých úrovniach, od projektanta cez realizátora, výskumníka až po užívateľa.

V súčasnosti sme svedkami toho, aká pozornosť sa venuje problematike ekonomiky, nesprávnej hospodárnosti a finančným „optimalizáciám“, ktoré vnášajú do striech budov chaos a vlčie pravidlá. Sledujeme trendy nahradzovať kvalitné strešné komponenty menej kvalitnými, len za účelom dosiahnutia úspor a zlacnenia. Aj týmto skutočnostiam okrem správneho technického riešenia musíme venovať pozornosť.

Úlohou týchto ďalších pravidiel z dielne CSS je poskytnúť čitateľovi – používateľovi dôležité informácie o skladbách strešného plášťa, o krytinách a doplňujúcich konštrukciách súvisiacich so strechami. Ich cieľom je zároveň upriamiť pozornosť na spoľahlivé riešenia, prípadne variantné riešenie ich možností.

Pred niekoľkými desaťročiami neexistovala potreba dôsledne sa zaoberať strešným plášťom, podkrovím a nadstavbami šikmých a strmých striech. Návrh správnej skladby strešného plášťa v rozhodujúcej miere ovplyvňuje kvalitu života v podstrešných priestoroch ako v zimnom, tak aj v letnom období. Tejto vysoko aktuálnej téme sa pravidlá venujú v značnom rozsahu.

Dôkladne spracovaný a logicky rozčlenený text jednotlivých kapitol funkčne dopĺňajú názorné obrázky, detaily. Pri konštruovaní detailov sa kládol dôraz na ich zrozumiteľnosť. Subtílnosť niektorých prvkov nás nútila uplatniť správny pomer jednotlivých rozmerov. Zverejnená databáza detailov nemá slúžiť ako zborník vykonávacích výkresov. Obsah odbornej publikácie CSS nie je uzavretý z hľadiska konštrukcií a druhov materiálu používaných v strechách, ale bude rozširovaný o ďalšie aktuálne oddiely, ktoré budú tvoriť samostatné celky. Tomuto zámeru je podriadená aj koncepcia aktuálnych pravidiel CSS, ktorá je rozčlenená do tematických celkov. Pribúdanie nových oddielov je podmienené potrebami na trhu a bude prebiehať v požadovanom rozsahu. V súčasnosti odborníci z CSS kontinuálne pracujú na ďalších tematických celkoch.

Na základe vzájomnej dohody medzi CSS a Cechom klampiarov, pokrývačov a tesárov Českej republiky, boli určité kapitoly v potrebnom rozsahu prevzaté z českých pravidiel a adaptované na podmienky súčasných technických noriem na Slovensku.

Touto cestou úprimne ďakujeme jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa podieľali na spracovaní a vydaní „Pokrývačských pravidiel Cechu strechárov Slovenska pre návrh a realizácie striech budov“.

Obsah týchto pokrývačských pravidiel zodpovedá stavu techniky a poznaniu v okamihu ich vydania a nekladie si nároky na kompletnosť. Vydaním týchto pravidiel alebo ich nových oddielov strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť. Aktuálna verzia pokrývačských pravidiel je vždy k dispozícii na www.cechstrecharov.sk

Ďakujeme Cechu klampiarov, pokrývačov a tesárov Českej republiky a Centrálnemu zväzu nemeckého pokrývačského remesla za poskytnuté odborné podklady, ktoré boli použité v druhom vydaní Pokrývačských pravidiel Cechu strechárov Slovenska.

Cech strechárov Slovenska

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email