Trendy v ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám

8. 1. 2018

Dřevo je ve stavebnictví nenahraditelný a dnes i opět stále častěji využívaný materiál. Náklady na pořízení moderní dřevostavby nebo kvalitní střešní konstrukce nejsou malé. Proto je hlavním trendem nepodceňování preventivní ochrany dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Vždyť náklady na sanaci mohou i mnohonásobně převýšit náklady na prevenci.

Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., odborník na chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům a výzkumný pracovník společnosti Bochemie wood care, s.r.o., která na náš trh dodává přípravky značky BOCHEMIT, nastiňuje další trendy v této oblasti:

Ochrana zdraví a životního prostředí

Tato oblast je regulována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR). Cílem Nařízení je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí. Všechny biocidní přípravky musí mít před uvedením na trh povolení a účinné látky v nich obsažené musí být předem schváleny. Produkty značky BOCHEMIT beze zbytku splňují všechna stanovená kritéria, což je nutná podmínka pro jejich registraci a schválení pro použití dokonce ve 12 zemích Evropy.

Impregnace již ve fázi projektu

Stále více investorů si uvědomuje, že riziko napadení dřevokaznými škůdci se zvyšuje díky možným chybám v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a dále např. díky vodorovným plochám konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká. V tomto případě slouží impregnace dřeva jako pojistka před potenciálními problémy. Tuto pojistku možná v průběhu životnosti stavby nikdy nebude potřeba použít, ale při výše uvedených situacích bude investor rád, že takovou ochranu má. Při správném použití zaručují přípravky BOCHEMIT profesionální a spolehlivou ochranu dřeva a předcházejí tak možným komplikacím a nákladům spojeným s následnou sanací napadeného dřeva.

Ochrana nejen střešních konstrukcí

Použít impregnaci pro zvýšení trvanlivosti dřeva je vhodné, pokud dřevěné prvky budou používány jako konstrukční, nebo jsou již zabudované a obtížně nahraditelné nebo opravitelné, a dále konstrukce a prvky, kde hrozí výše uvedená rizika, tzn. zatékání do konstrukce staveb, kondenzace par při kolísání teplot nebo přenos vlhkosti z mokrého zdiva apod. V případě vystavení dřeva povětrnostním podmínkám (např. přímý déšť) existuje ještě vyšší riziko napadení kvůli neustále zvýšené vlhkosti.

Způsoby ochrany dřeva

Dnes už se není nutné natírat dřevo svépomocí, i když i k tomu jsou přípravky řady BOCHEMIT vhodné, a tak i neprofesionál si může zajistit profesionální ochranu dřeva. Stále častěji si investoři pořídí dřevo již naimpregnované profesionálně na pilách. Při profesionální ochraně dřevěných krovů a dalšího stavebního řeziva se používá především máčení, vakuo-tlaková impregnace, v některých případech i injektáž. Jsou to technologie, kdy jde o přenos látek do dřeva pomocí hydrostatického nebo hydraulického tlaku.

Zvýšený zájem o kvalitně ošetřené dřevo

Stále více investorů se zajímá o to, zda je dřevo impregnováno kvalitně. Sami to poznají pomocí indikační barvy – v případě přípravků BOCHEMIT to může být barva zelená nebo hnědá. Na první pohled je možno vidět, zda a kde byla impregnace provedena. Navíc pily, které používají BOCHEMIT, od nás každý rok obdrží certifikát, kterým stvrzujeme, že impregnaci dřeva provádí správně dle stanovených technologických postupů. Certifikát vystavíme na základě analýzy vzorku impregnačního roztoku odebraného z máčecí vany a vzorku impregnovaného dřeva. Z nich zjistíme, zda je v máčecí vaně pracovní roztok správné koncentrace a zda dřevo přijalo stanovené množství účinné látky. Investor, který si koupí impregnované dřevo, má díky tomuto certifikátu jistotu, že dřevo bylo ošetřeno správně.

Širokospektrální produkty

Vzhledem k tomu, že je dřevo vystaveno různým klimatickým a povětrnostním podmínkám, může být použito v interiéru (střechy, dřevěné prvky staveb) i v exteriéru (obložení domů, ploty, pergoly, zahradní nábytek) a je dobré čelit současně jedním prostředkem co nejvíce typům biotických škůdců (hmyz, houby, plísně), je trendem používat širokospektrální produkty, které jsou toto vše schopné zabezpečit najednou. Z řady BOCHEMIT je to např. BOCHEMIT Opti F. Jedná se o kapalný, vodou ředitelný koncentrát pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v interiérech i exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek (deště). Výrobek po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá. Pro profesionální použití nabízíme BOCHEMIT QB Profi, který také požadavek širokospektrálnosti splňuje.

Snížení reakce dřeva na oheň

Kromě hmyzu, hub a plísní je velkým nepřítelem dřeva také oheň. Investovat do zabezpečení objektů a staveb z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Zde už nejde jen o ochranu majetku, ale zejména o zdraví a životy. Případný požár dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou investice do prevence. Jedním z možných způsobů je zajištění ochrany dřeva, materiálů na bázi dřeva, dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech staveb impregnačním prostředkem BOCHEMIT Antiflash. Pokud je dřevo ošetřené BOCHEMITEM Antiflash v předepsaném příjmu vystaveno působení plamene, účinné látky se zahříváním začnou rozkládat na nehořlavé plynné látky, které se z povrchu ošetřeného dřeva uvolňují do okolí a zředí kyslík nezbytný pro hoření dřevní hmoty natolik, že nepostačuje pro další šíření plamene. Zahříváním ošetřeného dřeva zároveň vzniká na povrchu zpěněná izolační vrstva, která zabraňuje přímému kontaktu plamene s povrchem dřeva, tím přednostně absorbuje teplo plamene a brání jeho přístupu k povrchu dřeva. To má za následek opět zpomalení hoření a urychlení tvorby zuhelnatělé povrchové vrstvy dřeva. Tato vrstva má významný tepelně izolační efekt a také brání dalšímu šíření plamene. Použití impregnačního prostředku BOCHEMIT Antiflash tedy zajistí zpomalení a prodloužení doby hoření, tzn. více času pro evakuaci osob a majetku a příjezd hasičské záchranné služby. Současně působí preventivně proti napadení dřeva dřevokaznými houbami a hmyzem.

Dlouhodobost ochrany

Jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje životnost stavebního díla, je právě životnost dřevěných konstrukcí. Životnost provedené ochrany přípravky BOCHEMIT je pro dřevo použité v interiéru časově neomezená, u dřeva v exteriéru minimálně 10 let s použitím vhodného krycího nátěru. Poté doporučujeme provést kontrolu stavu ochrany (ideálně ve dvouletých intervalech).

Více o přípravcích BOCHEMIT a jejich konkrétním použití najdete na www.bochemie.cz

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email