Bratislavské sympózium STRECHY 2018 sa blíži

28. 9. 2018

Organizátor a odborný garant sympózia už od ukončenia Bratislavského sympózia Strechy 2017 neustále pracujú so strechárskou obcou na príprave tohtoročného sympózia. Ani sa nechce veriť, že už nás čaká 25. Bratislavské sympózium. Pri tejto myšlienke sa znovu vraciame aj k historickým míľnikom získavania odborných vedomostí zameraných na oblasť striech.

Veľa z nás si už ani počiatky nepamätá, a preto by sme radi spomenuli jeho históriu. Základný kameň Bratislavského sympózia sa podarilo položiť v rámci samostatného Slovenska v roku 1994. Tohtoročné 25. Bratislavské sympózium Strechy 2018 nadväzuje na 24 sympózií Strechy, konaných v Bratislave v rokoch 1994 – 2017.

No vráťme sa k tohtoročnému sympóziu, ktoré má zvláštnu hlavnú tému s názvom: Akcenty a rezonancie v obci strechárov.

S potešením konštatujeme, že po vecnej stránke, aj pokiaľ ide o úroveň prednášateľov, ktorí sa prihlásili k aktívnej účasti, bude obsah vystúpení a prezentovaných odborných vedomostí značne zaujímavý a veľmi pestrý.

Na čo budú vystúpenia zamerané?

Značná časť bude venovaná problematike povlakových krytín z asfaltovaných pásov, alebo fólií. Určite je to zaujímavá oblasť, no je dosť prekvapivé, že tejto problematike je stále venovaná pozornosť. No ak sa pozrieme na skutočnosť meniacej sa materiálovej základne na výrobu povlakových krytín, je tento trend zrozumiteľný. Treba si aj uvedomiť odbornosť montážnikov pre zabudovávanie týchto materiálov.

Samostatnú kategóriu prednášok tvorí projektovanie a projekty. V prednáškach bude venovaná pozornosť aktuálnym rezonanciám v strechárskych posudkoch, a to rekonštruovaniu plechových krytín historických budov, problematike povlakovej krytiny PVC, vzniku trhlín v povlakovej krytine a náterovým povlakovým krytinám.

Zároveň bude venovaná pozornosť aj klampiarskym stavebným prácam, a to najmä ich kotveniu. Aj v súčasnosti sa ukazujú problémy odvodnenia plochej strechy.

V ďalšej časti rokovania sympózia bude venovaná pozornosť účelovým strechám. Veď účelové strechy nie sú výdobytkom dnešnej modernej doby a nie sú ani vynálezom povojnovej doby „preplnenej“ industrializáciou. Ich vznik a genéza siahajú do oveľa dávnejších dôb.

Pri návrhu skladby účelových striech by sa mali dodržať určité zásady. Tieto zásady, ktoré budú prezentované v príspevkoch, sú určitou učebnicou pre všetkých účastníkov, podieľajúcich sa na správnej a spoľahlivej funkcii strechy. Určitá časť poznatkov, získaných z obnovy striech a prezentovaná na sympóziu, dá veľkú školu pre užívateľov a investorov striech budov. Vzdelávanie, informácie a varovanie pred ľahkomyseľnosťou sú vážne faktory, ktorým je nutné neustále venovať pozornosť.

Na prvom mieste musíme mať vždy na zreteli optimalizáciu kvality strešných povlakových krytín a ich vplyv na spoľahlivosť striech. Aj takýmto oblastiam je venovaná pozornosť pripravovaného sympózia.

Určite za povšimnutie stoja príspevky venované tepelno – izolačným vrstvám, s preverením materiálov určitým časom. Je pripravená aj samostatná časť sympózia, ktorá bude venovaná vrstvám strešného plášťa šikmých striech obytného podkrovia a nadstavieb.

Určité špeciálne problémy, ktorým sa venuje strechárska obec, sa objavia na Bratislavskom sympóziu, a to ako napríklad: stabilizácia striech so sypkými spádovými vrstvami, degradácia tepelných izolácií EPS vplyvom slnečného žiarenia, odporúčané pravidlá pre zádržné systémy na plochej streche. Určite zaujímavou je aj oblasť venovaná drevu v pozemnom staviteľstve – nostalgické reminiscencie alebo konštrukčná revolúcia?

V krátkosti takto spomenuté oblasti aktívnych príspevkov sú veľmi zaujímavé. Ale sympózium nekončí len týmito príspevkami, ale aj výstavkou firiem, produktov a firemných prospektov, kde majú možnosť účastníci sympózia získať aj konkrétne odpovede na im nejasné otázky.

Zároveň všetci účastníci majú možnosť sa oboznámiť s realizáciou striech na Slovensku a svojim názorom pri hlasovaní ovplyvniť poradie víťazov v troch základných kategóriách realizácií striech v súťaži pre členov Cechu strechárov Slovenska Strecha roka 2018.

Súčasťou sympózia je aj celospoločenské stretnutie v prvý deň sympózia vo večerných hodinách v reprezentačných hotelových priestoroch konania sympózia, kde aj zároveň bude odovzdané najvyššie ocenenie širokej strechárskej obce Zlatý kruh 2018 za najlepšiu prednášku podľa hodnotenia poslucháčov na sympóziu v predchádzajúcom roku 2017.

Pri tomto stretnutí na základe skutočností je nám cťou a radosťou vnímať vzájomnú odbornú výmenu názorov a získavanie a uzatváranie nových priateľstiev a partnerstiev v rámci profesijného zamerania. Veríme, že takto vybudovaná tradícia počas 24 rokov trvania Bratislavského sympózia bude aj počas tohto ročníka.

Jubilejný 25. ročník Bratislavského sympózia STRECHY 2018 s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v dňoch 21. a 22. novembra 2018 (streda, štvrtok) v Bratislave, hotel Bratislava. Organizačným garantom sympózia je Cech strechárov Slovenska.

Bližšie informácie získate na: www.cechstrecharov.sk

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., čestný predseda CSS a Odborný garant sympózia STRECHY 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email