Cech strechárov Slovenska pripravil druhé vydanie pokrývačských pravidiel

15. 8. 2022

Úlohou týchto ďalších pravidiel z dielne Cechu strechárov Slovenska (CSS) je poskytnúť čitateľovi – používateľovi dôležité informácie o skladbách strešného plášťa, o krytinách a doplňujúcich konštrukciách súvisiacich so strechami. Ich cieľom je zároveň upriamiť pozornosť na spoľahlivé riešenia, prípadne variantné riešenie ich možností.

Pred niekoľkými desaťročiami neexistovala potreba dôsledne sa zaoberať strešným plášťom, podkrovím a nadstavbami šikmých a strmých striech. Návrh správnej skladby strešného plášťa v rozhodujúcej miere ovplyvňuje kvalitu života v podstrešných priestoroch ako v zimnom tak aj v letnom období. Tejto vysoko aktuálnej téme sa pravidlá venujú v značnom rozsahu.

Dôkladne spracovaný a logicky rozčlenený text jednotlivých kapitol funkčne dopĺňajú názorné obrázky, detaily. Pri konštruovaní detailov sa kládol dôraz na ich zrozumiteľnosť. Subtílnosť niektorých prvkov nás nútila uplatniť správny pomer jednotlivých rozmerov. Zverejnená databáza detailov nemá slúžiť ako zborník vykonávacích výkresov.

Obsah odbornej publikácie CSS nie je uzavretý z hľadiska konštrukcií a druhov materiálu používaných v strechách, ale bude rozširovaný o ďalšie aktuálne oddiely, ktoré budú tvoriť samostatné celky. Tomuto zámeru je podriadená aj koncepcia aktuálnych pravidiel CSS,  ktorá je rozčlenená do tematických celkov. Pribúdanie nových oddielov je podmienené potrebami na trhu a bude prebiehať v požadovanom rozsahu. V súčasnosti odborníci z CSS kontinuálne pracujú na ďalších tematických celkoch.

Obsah týchto pokrývačských pravidiel zodpovedá stavu techniky a poznaniu v okamihu ich vydania a nekladie si nároky na kompletnosť. Vydaním týchto pravidiel alebo ich nových oddielov strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

LINK – Pokrývačské pravidlá CSS pre návrh a realizácie striech budov

Aktuálnemu vydaniu pravidiel sa bude venovať diskusné fórum na Šachtičkách dňa 2. 9. 2022 (piatok), na ktoré Vás srdečne pozývame.

Jaroslava Lintnerová, kancelária CSS

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email