Duálne vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava v remeslách na Slovensku

15. 2. 2018

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už sotva nájdeme skutočných odborníkov v remesle a odbornosti. V niektorých remeselných odboroch sú už dosiahnuté nulové stavy žiakov.

Vzhľadom na masívnu kampaň a popularizáciu remesiel pre automobilový priemysel a súvisiace sektory, odčerpávajú tieto z už pomerne malého množstva detí, ktoré smerujú do odborného školstva, najväčší podiel. Pre ostatné, napr. stavebné remeslá ostane naozaj už len veľmi malé množstvo záujemcov. A to v stavebníctve už dnes zaznamenávame kritický nedostatok odborníkov.

Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní na Slovensku nie je dostatočná. Je potrebné ju zvýšiť pomocou výraznej a dlhodobej propagácie remesiel.

O remeselníkov je v praxi záujem, ale školy nie sú dostatočne motivované, aby ich vzdelávali. Rodičia žiakov zasa nemajú objektívny prehľad, kde sa ich dieťa zmysluplne uplatní. Preto je potrebné posilniť status remeselníka v spoločnosti, zaviesť systematickú propagáciu remesiel a informovanosť o výhodách ich uplatnenia.

SŽZ nie je spokojný s uplatňovaním zákona o duálnom vzdelávaní v praxi v oblasti remesiel. Súčasné pravidlá sú nastavené tak, že vyhovujú iba veľkým podnikom – živnostníci a malí podnikatelia v ňom zatiaľ takmer vôbec nie sú zapojení. Javí sa, že sa v slovenskom duálnom vzdelávaní jedná len o prípravu zástupov pracujúcich, pripravených pre konkrétneho zamestnávateľa. Budú vyškolení len pre podmienky jeho pracovísk a u iných zamestnávateľov budú neupotrebiteľní. Bude mať úzko špecializované vzdelanie týchto ľudí ešte niečo spoločné s remeslom?

Máme odôvodnené obavy a požadujeme nastaviť podmienky duálneho vzdelávania tak, aby boli vyhovujúce aj pre malých podnikateľov. Ľudia vyučení v klasických remeslách predsa vždy mali a aj budú mať šancu sa zamestnať, ale najmä pôsobiť ako samo-zamestnávatelia.

Je potrebné rozšíriť možnosti finančnej podpory a prispôsobiť podmienky pre podnikateľov – živnostníkov, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za výchovu a vzdelanie učňov. Pre podporu praktického odborného vyučovania a prípravy aj v malých podnikoch preto navrhujeme vybudovanie nezávislých centier odbornej prípravy pre jednotlivé remeslá. Ich úlohou bude popri praktickom vzdelávaní aj vykonávanie záverečných praktických skúšok, rekvalifikácií a overovanie odbornej spôsobilosti v procese prípravy na vzdelávanie.

Vzdelávacie centrá pre remeslá sú potrebné aj preto, že technické a materiálové vybavenie pre výučbu remeselných odborov je finančne veľmi náročné; vďaka koordinovanému postupu profesijných organizácií a odborných škôl môžu vzniknúť kvalitné podmienky pre výučbu remesla.

Členovia Rady Slovenského živnostenského zväzu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email