Komentář na téma střechařské řemeslo

13. 10. 2021

V České a ve Slovenské republice jsou plně funkční řemeslné cechy, které se zabývají střechami, respektive prováděním krytin – tj. pokrývači1. Pro pokrývače by měly být dvě varianty – pokrývač skládané krytiny, nebo pokrývač povlakové krytin. To odpovídá i struktuře nové ČSN 73 1901.

Na valné hromadě českého cechu kromě dalších témat nejvíce rezonovalo téma začlenění další sekce řemeslníků, kteří jsou – resp. byli – bezprizorní. Valná hromada odsouhlasila začleňování této nové sekce do cechu s veškerými důsledky, které to s sebou přináší – tedy i s celocechovní diskusí o stávajícím názvu. Zda jej upravit, či ponechat. To bude otázka pro následující rok. V každém případě bude tato sekce začleněna do práce cechu s řadou úkolů a povinností.

Protože můj život (tedy profesní) jsou izolace, ucházel jsem se o zvolení do představenstva, což se podařilo, takže budu navazovat na svoji práci z předcházejícího období jako řádný člen představenstva Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Na přiložených obrázcích jsem si dovolil vložit dvě ukázky práce našich současných izolatérů. Bohužel tento obrázek je čím dál častější a čisté a kvalitní provedení izolace je v současné době velmi vzácné. Z uvedených obrázků je jasně patrné, co musí být první kroky v rámci izolatérství, a to je doplnění současně platné normy ČSN 73 1901 o technologické parametry provádění, které vyplývají z této normy.

U izolatérů neexistuje žádný učňovský obor, ještě navíc je to živnost volná, tj. podle současně platných zákonů tuto práci může vykonávat každý, kdo o to požádá. Podle toho to také vypadá. Živnostenské úřady, které tuto agendu spravují, nemají ani kompetence, ani schopnost si překontrolovat, že žadatel ví, o co žádá. Výsledky jsou tristní. Současná legislativní situace je naprosto tristní. Dovolím si přirovnání k inženýrské komoře (ČKAIT), zde autorizaci, tedy možnost samostatně pracovat, nedostane nikdo, kdo by neprošel přes síto autorizačních zkoušek. Teprve na základě autorizace může stavební inženýr samostatně pracovat. V řemeslech je to jiné, může je dělat kdokoliv. To „kdokoliv“ je mimořádně nebezpečné a ve svém důsledku za to platí koneční uživatelé/spotřebitelé.

Je nutné dodat, že specializovaný obor izolatér neexistuje a jen na velmi kvalitních učňovských oborech se učni něco málo dozvědí o izolacích, ale to naprosto nestačí k tomu, aby mohli samostatně fungovat. Jedním z mých, resp. našich úkolů je postavit učňovské školství v tomto oboru na nohy, tedy alespoň se o to pokusit.

Na základě výše uvedeného jsem byl pověřen mnoha úkoly, z kterých mi jde trochu hlava kolem, ale naštěstí mám kolem sebe aktivní kolegy, takže se mi to snad podaří. První úkol, který mám, je předělání současných technologických pravidel pro střechy s povlakovou krytinou (podmnožinou jsou ploché střechy). Druhý úkol je vybudování sítě inspektorů řemesel v rámci České republiky, resp. v rámci jednotlivých oblastí, resp. krajů. Třetí úkol je vybudování systému školení, resp. rekvalifikace izolatérů, kde dominantní je leden roku 2022, kdy se budou pořádat první cechovní mistrovské zkoušky2.

Chci a musím moc poděkovat kolegům z cechu, a zejména zakládajícím členům sekce izolací v rámci cechu panu Josefu Frodlovi (Frodl Group, s.r.o.), panu Václavu Šedivému (Grey, s.r.o.), kteří mi v rámci mé činnosti a valné hromady významně pomohli ke zvolení a k možnosti nastartovat řemeslnou izolatérskou činnost v rámci cechu. Pánové, máte to u mne, moc si toho vážím.

Současně zvu všechny izolatéry, kteří si zakládají na své práci, aby se mi ozvali a aby se zapojili do činnosti. Není to výdělečné, ale je to prospěšné, protože to nikdo za nás neudělá.


1) Je zajímavé, že v České republice převažují firmy, které se zabývají šikmými střechami, tedy klempíři, pokrývači a tesaři. Na Slovensku je to opačně, dominantní firmy jsou orientovány na ploché střechy a povlakové izolace, tedy nazvali svůj cech Cechom strechárov, což v českém jazyce nezní optimálně, ale v každém případě je to možná varianta názvu.2) Naše politická reprezentace má ve svém plánu mistrovské zkoušky uvést do života. Problém je, že tento plán má minimálně 13 let, protože v roce 2008 jsem začal na tom pracovat, a do současné doby to došlo akorát do intenzivnější diskuse. Nicméně cechovní mistrovské zkoušky jsou ve svém principu to, co bude oficiálně vyžadováno. Nejsem si úplně jist, zda „úředníci“, kteří o těchto zkouškách budou rozhodovat, budou schopni identifikovat dobrého a špatného řemeslníka. Doufám, že se to časem ustálí ve snesitelné formě.


Článek Ing. Marka Novotného, PhD., původně vyšel v říjnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email