Konference: Regenerace bytového fondu a veřejných budov

5. 11. 2018

14. ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov, která se bude konat ve dnech 27. a 28. listopadu 2018, si klade za cíl seznámit technickou veřejnost nejen s novinkami legislativními, které jsou stále živé a při jejichž naplňování nelze opomíjet pokrok v technických řešeních.

Letošní léto připravilo prověrku připravenosti staveb na mimořádné tepelné namáhání v letním období a výrazně se tak do podvědomí uživatelů zanesl požadavek na zdravé vnitřní prostředí nejenom v zimním  a přechodném období, ale i v letních horkých dnech. Optimalizace těchto požadavků s přispěním nejenom vlastní budovy, ale i dalších prvků technického zařízení, které přinesou nejenom zvýšení užitných vlastností stávajících i rekonstruovaných budov, ale i snížení jejich provozní energetické náročnosti, budou též programem konference řešeny předními odborníky v dané oblasti.

Pozornost bude věnována i dostupnosti představených dotačních titulů a možnostem naplnění programu sociálního bydlení. Nelze opomenout pokrok v požadavcích na projektovou přípravu staveb, využití BIM v procesu přípravy i údržby budov a další aktuální problémy související s kvalitou dodávaných stavebních výrobků a technologií i prováděných prací při současném nedostatku kvalifikované pracovní síly.

Pro vlastníky objektu a investory bude opět zřízeno v průběhu konference poradenské středisko, kde budou moci konzultovat své záměry a řešení s příslušnými specialisty. Součástí výstavních prostor konference bude i prezentace firem dodávajících materiály a technologie vhodné k daným účelům.

Konference je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Státním fondem rozvoje bydlení a Státním fondem životního prostředí, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Cechem pro zateplování budov a dalšími významnými institucemi.

Více informací, včetně důležitých termínů a možností prezentace, získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo u organizačního garanta p. Bezoušky na tel : +420 776 103 540.

Na shledání již po čtrnácté v Hradci Králové se spolu s přípravným výborem těší Ing. Petr Kučera,CSc., odborný garant konference

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email