Retenční nástavec TOPWET – TW RETN

28. 9. 2021

S přibývající výstavbou a rekonstrukcemi stávajících objektů dochází v mnoha případech k hydraulickému přetížení stávajících stokových sítí. Rekonstrukce těchto stokových sítí související s navýšením hydraulické kapacity bývá často ekonomicky nákladná investice. Z toho důvodu je nutné regulovat množství odváděných srážkových vod směrem do kanalizace, u které by mohlo dojít k vyčerpání její hydraulické kapacity, což může vést k přetížení, k záplavovým stavům a ke snížení životnosti provozované stokové sítě aj. Z těchto důvodů je odtokové množství regulováno ze strany provozovatelů kanalizace nebo jiného správního orgánu.

Použití retenčního nástavce TOPWET je vhodným a v mnohých případech zároveň jediným řešením pro snížení odtokového množství srážkových vod směrem do kanalizace v takových případech, kdy není možné dešťovou vodu vsakovat,  zachytávat v retenčních či v akumulačních nádržích na území řešeného pozemku, odpouštět do vodního toku, příp. dešťovou vodu využívat jinak.

Retenční nástavec se používá v případě překročení limitních hodnot odtoku dešťové vody při použití standardního systému odvodnění, jelikož umožňuje plynulé nastavení hodnoty odtoku v určitém rozsahu. Pro srovnání uvažujme standardní gravitační střešní vpust v dimenzi 110 mm, která je schopna pojmout průtok o hodnotě 8,50 l·s-1 pro výšku hladiny vody 45 mm. Při použití retenčního nástavce, který osadíme do střešní vpusti stejné dimenze, jsme schopni tuto hodnotu průtoku snížit v rozmezí od 0,12 l·s-1 do 3,34 l·s-1, což je jeho hlavní výhoda. Dalšími výhodami retenčního nástavce jsou jeho snadná a rychlá instalace a jeho snadná údržba.

Retenční nástavec se skládá z několika částí, tj. nastavitelného odtokového kroužku, který je rozdělen na vnitřní a vnější část, dále z přepadového nástavce a ochranného koše. Požadovanou hodnotu odtékající vody můžeme nastavit za pomoci nastavitelného odtokového kroužku, kde při pootočení obou částí vůči sobě dochází k rovnoměrné změně otevření tří odtokových otvorů, díky čemuž dochází k regulaci průtočné plochy. Odtokové otvory jsou umístěny souměrně po obvodu odtokového kroužku a jejich spodní hrana dosahuje stejné úrovně jako přelivná hrana gravitační střešní vpusti TOPWET.

Další parametr, který ovlivňuje hodnotu odtékající vody, je výška retenčního nástavce. Výšku lze nastavit na základě geometrie střechy a objemu zadržených srážek na střeše. Upravení výšky přelivné hrany se provede tak, že se přepadový nástavec zkrátí na požadovanou hodnotu. Minimální výška přelivné hrany u retenčního nástavce od spodní hrany odtokových otvorů je 80 mm, maximální výška je pak 176 mm.

Výpočet k retenčnímu opatření

Výpočet se provádí dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Retenční objem vzniklý na střeše se pro řešenou oblast vypočte dle návrhového úhrnu srážek s dobou trvání od 5 min do 120 min a od 4 hod do 72 hod. Z těchto hodnot se vybere nejnepříznivější doba trvání srážek, podle které se provede celkový návrh.

Výpočet retenčního objemu na ploché střeše se nejčastěji počítá pro periodicitu návrhových srážek o hodnotě 0,2 rok-1. Součinitelem odtoku srážkových povrchových vod se pro střechy s nepropustnou horní vrstvou uvažuje o hodnotě 1,0.

Podle výše zmíněného se provede ideální návrh pootevření odtokového kroužku retenčního nástavce a také výšky retenčního nástavce. Tento návrh je nutné provést pro každou z dílčích částí odvodňované střechy.

V případě, že se potýkáte s problematikou regulace odtoku dešťových vod, neváhejte kontaktovat odborníky technické podpory společnosti TOPWET s.r.o., která Vám ráda poradí s konkrétním návrhem retenčního opatření. K dispozici jsou na telefonním čísle +420 777 701 241 nebo e-mailu podpora@topwet.cz.

Komerční sdělení TOPWET s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email