STRECHY 2018: Čo určite zaujme na strechárskom sympóziu

15. 11. 2018

Sme na prahu rokovania 25. Bratislavského sympózia STRECHY 2018, ktoré sa bude konať v dňoch 21. a 22. novembra 2018v Bratislave, hotel Bratislava. Vychádzajúc z hlavnej témy sympózia: „Akcenty a rezonancie v obci strechárov“, si v jednotlivých odborných blokoch vypočujeme aktuálne informácie, ktorými sa zaoberajú všetci strechári.

Rokovanie sympózia sa začne s prednáškami zameranými na drevo, nakoľko drevené konštrukcie zaznamenávajú obrat v ich používaní. Umožňujú veľmi hospodárne, estetické a z hľadiska našich klimatických podmienok spoľahlivé zastrešenie budov. Treba mať na zreteli, že drevo začíname používať ako nosnú konštrukciu a rovnako aj ako tepelno-izolačnú vrstvu.

Ďalej bude venovaná pozornosť spoľahlivosti a funkčnosti striech, ktorá má dosah na funkčnosť celej budovy.

Keďže v porovnaní s jednotlivými vrstvami strešného plášťa je krytina veľmi tenkou vrstvou, zväčša umiestnenou na vonkajšom povrchu, má zásadný až rozhodujúci vplyv na jej správanie predovšetkým teplotné namáhanie.

Proces návrhu skladby strešného plášťa – bez ohľadu na to, či ide o plochú strechu, alebo šikmú strechu – je na jednej strane ovplyvňovaný meniacimi sa klimatickými podmienkami, a na strane druhej meniacim sa sortimentom materiálov používaných v strechách a technologickými postupmi.

Vo väčšine prípadov vznikajú vážne problémy. Dôvodom problémov okrem iného je nedostatočná znalosť strechárskej problematiky všeobecne. V mnohých prípadoch ide o neznalosť technických parametrov, vlastností a použiteľnosti daného materiálu pre konkrétne okrajové podmienky, pôsobiace na zabudovaných materiáloch či konštrukciách.

Situácia sa stáva čoraz viac komplikovanejšou, pretože nárastom počtu materiálov a ich rôznych modifikácií a úprav neúmerne rastie ich rôznorodosť a ich správanie sa po zabudovaní do konštrukcie strechy. Táto skutočnosť sa viac krát však stáva ešte závažnejšou pri nevhodnom kombinovaní materiálov, v súvrstviach a v jednotlivých častiach konštrukcií striech.

V posledných rokoch sa stretávame s množstvom rôznych nových druhov materiálov, vhodných pre skladbu strešných plášťov plochých alebo šikmých striech, ako aj s množstvom rôzneho sortimentu. Dôležité je uvedomiť si, že aj najlepší materiál sám o sebe nemusí vždy zabezpečiť optimálny výsledok po celú dobu životnosti, kým jeho umiestnenie nebude v súlade s ostatnými materiálmi, alebo jeho aplikácia nebude správna.

Vplyvom cenového tlaku na dodávateľa stavebných prác a výrobcov stavebných materiálov taktiež dochádza k znižovaniu kvality alebo parametrov dodávaných výrobkov. Toto konštatovanie je veľmi závažné a je nutné pozerať sa na súčasné konštrukcie a materiály aj z tohto pohľadu.

S postupujúcim materiálno-technickým a technologickým rozvojom, a to najmä v posledných dvoch desaťročiach, vzniká stále vyššia požiadavka, dôkladne poznať technické parametre a správanie jednotlivých komponentov konštrukcií i všetkých materiálov, použitých v stavebnom diele.

Rozširujúca sa materiálno-technická báza, a teda veľmi veľká škála materiálov, otvára možnosti riešenia mnohých problémov v oblasti konštrukcií a zvyšovania ich spoľahlivosti. Napriek tejto záplave materiálov sa okruh problémov a množstvo porúch podstatne neznížili, ako by sa mohlo snáď dať očakávať. Dôvodom okrem iného je nedostatočná znalosť, v mnohých prípadoch dokonca úplná neznalosť, technických parametrov, vlastností a použiteľnosti daného materiálu pre konkrétne okrajové podmienky, pôsobiace na zabudovanie materiálov či konštrukciu.

V ďalšom pokračovaní rokovania sympózia sa poukáže na príklad poruchy, ktorá je kombináciou neodbornej realizácie a veľmi zle zvoleného materiálu na konštrukciu plochých striech. Ide o monolitickú povlakovú krytinu, na báze gumového náteru s geotextíliou, ktorá sa začala objavovať na našich strechách. Predmetná povlaková krytina bola realizovaná priamo na tepelno-izolačnej vrstve expandovaného polystyrénu. Už samotný postup a typ podkladu predurčuje strešný plášť k nefunkčnosti vo veľmi krátkej dobe po realizácii.

Na sympóziu sa nevyhneme ani klampiarskym prácam. Klampiarske konštrukcie musia zabezpečovať vodonepriepustnosť spojov medzi jednotlivými dielcami a ich dokonalé pripevnenie k podkladovým konštrukciám.

Žiaľ, musíme konštatovať, že tieto požiadavky nie sú vždy splnené a dokonca sú tak viditeľné, že odboru znalý človek nechápe súvislosti, prečo vlastne sa niečo takéto dokázalo objaviť na streche. Možno aj preto boli v poslednom období zaznamenané silné rezonancie práve aj v klampiarskych konštrukciách.

Ďalšia časť rokovania bude zameraná na ploché strechy účelové (prevádzkové). Takéto ploché strechy budov zaraďujeme jednoznačne medzi najexponovanejšie časti obalového plášťa realizovaných objektov pozemných stavieb. Návrh či realizácia účelových (prevádzkových) striech je veľmi náročná, vyžadujúca nielen veľké teoretické znalosti, praktické vedomosti, ale aj veľkú dávku citu. Žiaľ, vo veľa prípadoch možno len konštatovať, že už v projektovej príprave v oblasti takýchto striech sú chyby a často dosť zásadného charakteru.

Veľkú pozornosť treba pri týchto konštrukciách venovať aj ich estetike. Existujú rozličné možnosti estetického stvárnenia takejto strechy, ktorá závisí len od vlastnej intuície, pre aký druh úpravy sa pri zvolenom výbere materiálov rozhodne.

Skladby strešných plášťov účelových (prevádzkových) plochých striech musí rešpektovať druh trvalého využitia. Na sympóziu bude objasnená požadovaná skladba takýchto striech.

V širokom okruhu príspevkov vidíme z uvedených tém už ich obsah. Určite každý, kto sa venuje tematike striech, nájde na sympóziu to svoje vlastné portfólio činnosti. Vďaka tomu bude mať možnosť získať objasnenie svojich prípadných nevyriešených odborných strechárskych problematík.

Pozývame vás na 25. ročník Bratislavského medzinárodného sympózia o strechách STRECHY 2018 v dňoch 21. a 22. 11. 2018 do Bratislavy, hotel Bratislava. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Kompletný program, zoznam prednášajúcich a bližšie informácie: www.cechstrecharov.sk

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., odborný garant sympózia, čestný predseda CSS

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email