Světlovody s protipožární ochranou

29. 5. 2024

Tubusové světlovody jsou již u nás celkem známý pojem. Velké množství světlovodů se instaluje docela zdárně do českých staveb. Moderní doba nám však přináší jedno úskalí, které se začíná světlovodů přímo dotýkat, a tím je požární odolnost výrobku.

A je to celkem logické. V poslední době se zpřísnily požadavky na požární odolnost staveb a s tím spojenou odolnost i jednotlivých výrobků do staveb použitých. Dříve se to dotýkalo hlavně administrativních a výrobních objektů, ale nyní to nabývá na významu také u rodinných domů.

Běžně se setkáváme s tím, že do požárně odolného stropu instalujeme například půdní schody, na které jsou kladeny v požární zprávě požadavky na požární odolnost (např. EI45 atd.). A co světlovod, který navíc propojuje několik pater nebo částí stavby a často prochází přes několik požárních úseků?

Pak je tedy logické, že pokud do stejného stropu instaluji světlovod, musí splňovat stejné protipožární předpisy….

Jak docílit odolnosti světlovodu proti požáru? Zde už není odpověď tak jednoduchá, neboť řešení je několik v závislosti na druhu požadavku. Obecně známá řešení jsou ochrana světlovodu pomocí protipožárního skla nebo opláštění světlovodu protipožárním materiálem. To vše má svá přesná pravidla jak z hlediska tloušťky materiálu, tak i ukotvení k nosné konstrukci atd.  

Vždy je potřeba nejprve zjistit z požární zprávy nebo od požárního technika, zdali je na světlovod kladen nějaký požadavek na požární odolnost a v jaké formě (např. ochrana proti prohoření, ochrana proti přenesení požáru přes požární úseky atd.). Proto neexistuje jedno univerzální řešení, které splní všechny požadavky. Někteří výrobci světlovodů nabízí své řešení, které ale není vždy ideální, a navíc tím světlovod často zbytečně prodraží.

Dalším problémem je odbornost montážní firmy z hlediska požární ochrany. Pokud instalujete světlovod s požární odolností, musíte také být v této oblasti proškoleni, podobně jako když sádrokartonáři musí být proškoleni, resp. certifikováni na instalace protipožárních sádrokartonů. Certifikát poté dokládají s popisem protipožárního řešení dané stavby.

Když chcete návrh i řešení na míru

Problematikou protipožárních úprav světlovodů se profesně zabývá firma KLIMAHAUS, s.r.o., z Brna, která světlovody s požární ochranou instaluje již několik let a stále rozšiřuje portfolio protipožárních řešení. Nespecializuje se jen na požární odolnost vlastních prémiových světlovodů KLIMASUN, ale umí také provést úpravy na světlovodech ostatních výrobců tak, aby požadavky splnily.

Velmi často se firma KLIMAHAUS, s.r.o., setkává s tím, že byl světlovod neodborně nainstalován a aby stavba mohla být bezpečně zkolaudována, musí dojít k úpravě světlovodů tak, aby všechna nařízení byla splněna. Častým problémem u světlovodů také bývá, že bylo použito zbytečně komplikované a drahé řešení, které světlovod extrémně prodražilo, a navíc výrazně snížilo vlastní prostup světla, kvůli kterému byly světlovody vlastně instalovány.

Dnes již jsou řešení, která světlovod nemusí omezit ve své funkci, a přitom za rozumné peníze umí splnit protipožární předpisy.

Pokud se na své stavbě setkáte v souvislosti se světlovody s požadavkem na protipožární úpravu, kontaktujte firmu KLIMAHAUS například přes webové stránky (www.klimahaus.cz) a oni vám navrhnou a dodají řešení na míru a provedou i konečnou kontrolu protipožárního řešení, včetně vystavení všech certifikátů nutných ke kolaudaci.

Ing. Radim Otýpka (odborný technik firmy KLIMAHAUS)

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email