Světový den vody na vodním díle Morávka

26. 3. 2024

Od roku 1993 se každoročně usnesením Organizace spojených národů připomíná Světový den vody. Stalo se tak na základě zjištění, že mnoho lidí na světě nemá přístup k nezávadné pitné vodě. My jsme v uvedený den, v sobotu 23. března, navštívili vodní dílo Morávka právě pro její prvotřídní kvalitu pitné vody. Objekt patří do Vodohospodářské soustavy povodí Odry.

Původní záměr vybudování této údolní nádrže na stejnojmenné řece se datuje na začátku 20. století, kdy hlavním důvodem bylo zachycování povodní. K tomuto faktu přibyl v 60. letech minulého století další podstatný důvod, a to zajištění vzrůstající potřeby pitné vody pro stále rostoucí počet obyvatelstva průmyslového regionu Ostravsko-Karvinské aglomerace. Udržení kvality pitné vody od té doby zaručuje vyloučení jakékoliv rekreace i rybolovu.

Nádrž, chcete-li přehrada, byla vybudována v letech 1961 až 1967. Přehradní těleso údolní nádrže je tvořeno homogenní zemní hrází ze štěrkovitého materiálu objemu 652,3 tisíce m3. Hráz je prvním přehradním dílem v České republice, kde jako návodního těsnicího prvku bylo použito asfaltobetonového pláště. Další technické parametry: výška hráze nade dnem údolí 39 metrů, délka koruny hráze 396 metrů, celkový objem nádrže 11,949 milionů m3, zatopená plocha 83 hektarů, plocha povodí 64,25 km2, průměrný roční průtok 1,82 m3/s. Podloží hráze je těsněno injekční clonou do hloubky 15 až 70 metrů, elektřinu vyrábějí dva generátory o výkonu 52 kW a 90 kW.

Po povodních v roce 1997 nastala rekonstrukce, které předcházelo na několik měsíců vypuštění vody. Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geo-membránou Sibelon z PVC. Toto těsnění hráze mělo tímto premiéru v celé střední a východní Evropě. V tom roce byla zřízena nová obtoková štola v pravém svahu masivu Travného, o délce 386 metrů a drenážní štola v levém svahu o délce 109 metrů.

Zatím poslední rekonstrukce vodního díla Morávka nastala v březnu 2021 a byla ukončena v říjnu 2023. Realizovala se opatření pro bezpečné převedení extrémních povodní. Stavebně technické úkony se týkaly vybudování nového sekundárního přelivu, a to z důvodu navýšení kapacity nátoku k bezpečnostnímu přelivu při transformaci větší než stoleté vody. Dále navýšení kapacity vlastního bezpečnostního přelivu a spadiště. Původní betonová konstrukce bezpečnostního skluzu byla vybourána a nahrazena novou železobetonovou konstrukcí s větší kapacitou. Nový skluz za povodní převede do koryta vodního toku řeky Morávky v podhrází až 300 m3 vody za sekundu.

Taktéž byla obnovena a doplněna plnohodnotná funkce vlnolamu na koruně hráze a zabezpečen levobřežní vstup do injekční chodby proti zatékání vody, v případě zvýšené hladiny v nádrži. Původní betonová konstrukce mostu přes bezpečnostní skluz na koruně hráze byla nahrazena novou. Nově byly instalovány i provozní kabelové rozvody a zařízení technicko-bezpečnostního dohledu. Projektantem rekonstrukce byla společnost Golik VH, s.r.o., zhotovitelem prací Společnost VD – Morávka, správce společnosti PORR, a.s.

A co se týká využití pitné vody? Následuje po odtoku z přehrady samospádem potrubím o délce osmi kilometrů do úpravny ve Vyšních Lhotách a odtud ke spotřebitelům. Mezi hlavní a nejznámější odběratele patří vyhlášený pivovar Radegast v nedalekých Nošovicích. Můžeme říci, že pijeme vodu z Morávky, která se hodí, díky složení a kvalitě, k vaření i plzeňského piva. Na zdraví!

Text a foto: Mgr. Zdeněk Svoboda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email