I bytové domy mohou získat nezávislost na cenách elektřiny

16. 10. 2023

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je v současnosti již běžný standard na střechách rodinných, případně také bytových, obecních nebo komerčních domů. Základním argumentem investora pro pořízení střešní elektrárny bývá především snaha ušetřit co nejvíce nákladů spojených s provozem a zároveň zajistit trvalý výnos investice. V následujícím článku se blíže seznámíme s technickým řešením FVE pro střechy bytových domů od specializované společnosti Bluenet NTS.

Všichni si dobře pamatujeme na rekordně rostoucí ceny silové elektřiny na evropském trhu v letech 2021 a 2022, kdy někteří dodavatelé elektřiny dokonce vstoupili do insolvence a další zásadně zdražili. Pro běžné spotřebitele cena silové elektřiny vzrostla až trojnásobně a někdy i více. Vyrábět si částečně či zcela soběstačně vlastní elektřinu tak chce stále více domácnosti i firem, které si uvědomují, že tento přístup má nejen ekologický a energetický, ale také ekonomický smysl. A to i bez dotací, které navíc realizace projektů FVE ještě výrazně podporují a zkracují tak dobu návratnosti investice. Pro období do roku 2030 se jedná zejména o podporu z programu Nová Zelená Úsporám, ze kterého je možno získat až 50 % nákladů zpět.

Jak na FVE v bytových domech?

Naše společnost již dlouhodobě slučuje odběrná místa v bytových domech, čímž dosahujeme zásadní úspory v nákladech na distribuční složku plateb za elektřinu. Tento model nyní využíváme i k distribuci elektřiny, vyrobené z FVE, do jednotlivých bytových jednotek. V původním stavu má obvykle každý byt v domě svůj vlastní elektroměr a každý platí poplatky za jištění a další distribuční poplatky. Nový stav, respektive řešení, které nabízíme, spočívá v tom, že fakturační elektroměr je jediný pro celý dům. Z původních fakturačních elektroměrů vzniknou elektroměry podružné, které slouží ke spravedlivému rozúčtování elektřiny v domě. Platby za jistič a další pevné sazby jsou tak účtovány jen jednou a skládají se na ně nepatrnou částí jednotliví uživatelé bytů. Přitom vzniká značná finanční úspora.

Jak to funguje?

Nejprve se seznámíme s pojmem JOM, což je jednotné odběrné místo neboli uspořádání elektrických komponent pro optimalizaci úhrad za dodanou elektrickou energii v budovách s více měřenými odběrnými místy. Podstatou je sloučení plateb z „jističů“ individuálních bytů do jednoho hlavního odběrného místa s cílem optimalizace jisticí charakteristiky celého domu. Zatímco každý individuální byt se chová vůči dodavateli jako maloodběratel, sloučením odběrných míst vznikne situace, kdy celý dům získá výhodnější velkoodběratelský tarif. Rozhodnete-li se k instalaci regulovaného jednotného odběrného místa neboli RJOM, je JOM doplněn o regulátor napětí, který kompenzuje výkyvy v síti a přepětí, poškozující elektrospotřebiče. Řešení zvýší úsporu na elektrické energii na maximální hranici až 60 %, v bytech přestanete měnit žárovky a zvýšíte životnost elektrických spotřebičů až o 4 roky.

JOM a FVE

Když chce dnes rodinný dům fotovoltaickou elektrárnu na svou střechu, instaluje několik panelů, dostane dotaci a vyrábí si elektřinu pro vlastní spotřebu. V případě bytových domů umožňují předpisy požární bezpečnosti připojení FVE do jednoho jediného elektroměru, aby bylo možno elektrárnu odpojit v případě požáru. Pokud v domě není zřízen JOM, neexistuje možnost, jak by bytový dům mohl elektřinu ze střechy spotřebovávat. Mohl by teoreticky elektrárnu napojit na společné prostory (výtahy a světla), ale zde je obvykle odběr elektřiny tak malý, že by elektrárna neměla význam. Instalací JOM do bytového domu vzniká jedinečná možnost umístit na střechu vlastní elektrárnu a velkou část spotřeby elektřiny domácností si vyrábět zdarma nezávisle na vnějších dodavatelích.

Jak velkou FVE zvolit?

Řada firem na českém trhu dodává zájemcům střešní instalace ve velikosti podle hesla: „co plocha střechy snese“. Toto řešení není však fér ke spotřebitelům. Výkupní cena přebytků je totiž zcela mizivá a zmíněné nekorektní řešení snižuje celkovou rentabilitu projektu. Je totiž třeba pamatovat na nesoulad mezi výrobou elektřiny z FVE a spotřebou domácností. Přes den, kdy je většina obyvatel mimo domov, vyrábí FVE nejvíce energie, večer naopak spotřeba roste. Naše společnost koncipuje celkový výkon FVE tak, aby byly přetoky, tedy nadvýroba, minimální. Při výpočtu kapacity FVE bereme v úvahu kontinuální spotřebu domu (například napájení lednic, mrazicích zařízení, spotřebu dálkově ovládaných spotřebičů či výtahů) a přihlížíme k možnostem uložení vyrobené elektřiny. Navrhovaný celkový instalovaný výkon FVE pak zpravidla činí 30 až 50 % z celkové spotřeby domu.

V projektech mohou vzniknout v zásadě dvě situace. V první je bytový dům odpojen od centrálního zdroje vytápění, nebo má alespoň vlastní akumulační nádoby na ohřev teplé užitkové vody (TUV). V tomto případě lze koncipovat celkový výkon FVE až na hodnotu 50 % z celkové spotřeby elektřiny v bytovém domě. Elektřina vyrobená z FVE je primárně spotřebovávána v bytech a přebytky (nadvýroba) jsou směřovány do ohřevu TUV, přičemž systém je doplněn o vhodné bateriové úložiště. Za druhé situace, kdy je dům napojen na centrální zásobování teplem a není možno využít ani vlastní ohřev TUV, je zpravidla celkový výkon FVE koncipován na hodnotu 30 % z celkové spotřeby elektřiny v bytovém domě, kdy přebytky jsou umísťovány do bateriového úložiště. Bateriové systémy nové generace jsou již ekonomicky přístupné, a i jejich životnost má neoddiskutovatelnou ekonomickou logiku z pohledu návratnosti investice.

Přesto nelze žádný projekt koncipovat jako zcela autonomní, tedy nezávislý na dodávce elektřiny z distribuční soustavy, zejména pro existenci odběrových špiček. Takovéto řešení je sice technicky možné, ale nedávalo by ekonomický smysl.

Základem je technická odbornost

Bluenet NTS je akciová společnost sdružující výrobce, dodavatele a distributory energeticky úsporných technologií, jejichž aplikací dochází k bezkonkurenčním úsporám energií. Jedná se o dodavatele s dlouholetými zkušenostmi, kteří se na vývoji technologií přímo podíleli. Jako projekčně-inženýrská firma vybírá vždy na základě technické odbornosti nejvhodnější řešení, zpracuje veškerou administrativu i ekonomickou analýzu včetně návrhu různých variant financování. O postavení firmy na trhu svědčí také to, že dle informací SFŽP se její podíl na podaných žádostech o vyplacení dotace na bytový dům pohybuje kolem 90 %. Z dosud vyplacených šesti žádostí byly všechny pro klienty společnosti Bluenet NTS, která mimo jiné dne 19. září 2023 zprovoznila první FVE s JOM a bateriemi na bytovém domě v Novém Jičíně. Více informací a referencí najdete na webu: www.bluenet.as.

Bluenet NTS, a.s.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email